ประชุมกลไกเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสังฆะเพื่อสังคม เพื่อขยายผลขับเคลื่อนนโยบายสาธาณะงานบวชสร้างสุข เฟส 2

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมกลไกเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสังฆะเพื่อสังคม “พัฒนากลไกและขึ้นโครงการขยายผลขับเคลื่อนนโยบายสาธาณะงานบวชสร้างสุข เฟส 2” ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

การประชุมได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ผู้ประสานงานเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสังฆะเพื่อสังคม ซึ่งครั้งนี้มีการขยายงานเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสังฆะเพื่อสังคม ออกไปถึง 8 ภาค

ประกอบไปด้วย 1.ภาคเหนือบน 2.ภาคเหนือล่าง 3.ภาคกลาง/ปริมณฑล 4.ภาคอีสานบน 5.ภาคอีสานล่าง 6.ภาคตะวันออก 7.ภาคใต้บน และ8.ภาคใต้ล่าง โดยทุกภาคมีจะมีการกลไกคณะทำงานหลักและเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในแต่ละภาค เป็นการขยับการเคลื่อนงานของเครือข่ายพระสงฆ์ไปอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเดิมทีจะเห็นว่า เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาจากเดิมมี 4 ภาค ขยายมา 6 ภาค ปัจจุบันเรามีถึง 8 ภาคหลักๆ และกำลังจะขยายไปอีกหนึ่งภาค เป็นภาคที่ 9 นั้นคือภาคตะวันตก เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเครือข่ายพระสงฆ์ครอบคลุมและรวบรวมพระสงฆ์นักพัฒนาให้เกิดขึ้นทั้ง 9 ภาค หลักของประเทศ ร่วมสานงานทั้งในเชิงพื้นที่ และเชิงประเด็นร่วมกัน

โดยมีโครงการต่างๆเป็นเครืองมือในการพัฒนาเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง แลกเปลียน ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ เช่น งานบวชสร้างสุข งานวัดปลอดเหล้า บุหรี่ พนัน และงานสร้างปัจจัยเสริมด้านอื่นๆ ลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ของพระสงฆ์ด้วยกันเอง และของชาวบ้านในชุมชน ภายใต้แนวคิดหลักนั้นคือ “พระเข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข” สนับสนุนการจัดเวทีโดย : สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม (สฆส) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล)กราบขอบพระคุณภาพส่วยๆ : ชาธี ภูมิบุญนาค

กองบรรณาธิการ SDNThailand