สคล.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่สำรวจงาน “มะขามหวาน” เครือข่ายภาคประชาชนสำรวจ/เฝ้าระวังเหล้า-บุหรี

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เย็นวานนี้ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วันที่18กพ.65) พร้อมคณะทำงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจ.เพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลร้านค้าเฝ้าระวังการกนะทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ (งานมะขามหวานปลอดเหล้า) ซึ่งยังไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่ประการใด

โดยนายสำเริง บุญแจ้ง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ ยศปัญญา ผู้ช่วยผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ นำเครือภาคีเครือข่ายออกสำรวจพื้นที่งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ เพื่อเฝ้าระวังเก็บข้อมูลการกระทำผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบจำหน่าย การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานฯ นอกจากการเฝ้าระวัง/เก็บข้อมูลแล้ว ยังเป็นการรณรงค์ให้งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ให้เป็นงานปลอดเหล้าอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้งานระดับจังหวัดเป็นงานที่มีคุณค่าทางสังคมอีกงานหนึ่งในประเทศไทย จากการลงพื้นที่สำรวจก็ยังพบว่ามีกลุ่มคนที่เป็นทีมงานออแกไนซ์นั่งดื่มกันสองคน จากการสังเกตการณ์พบว่ามีคนที่ดื่มมาจากข้างนอกและเข้ามาในงานบ้าง การสร้างความตระหนักต่อปัญหา ความมุ่งมั่นและความเป็นเจ้าของ สำหรับผู้นำองค์กรและหน่วยงานในระดับท้องถิ่นทั้งที่อยู่ในส่วนราชการและที่มาจากการเลือกตั้ง ในการจัดการกับปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ และการเป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชน โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ เช่น ข้อมูลผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน การใช้กลไกการบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินคดีตามกฎหมาย(หมายรวมถึงระบบควบคุม ตรวจตรา เฝ้าระวัง ติดตาม และลงโทษ) ควบคู่กับมาตรการทางสังคม

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการและการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (เช่น ข้อมูลของผู้ประกอบการ) การพัฒนามาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกลไก และการสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสมเกี่ยวกับผลงานในการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการบูรณาการในพื้นที่กับการบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ เช่น บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน อุบัติเหตุ เป็นต้น ทางภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสำคัญระดับจังหวัดปีนี้จะเป็นงานต้นแบบที่ปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ภายในงาน ผลดีและภาพลักษณ์ที่ดีแก่สังคมชาวจังหวัดเพชรบูรณ์สืบไป

ปัณณทัต ปานเงิน สื่อ สคล.นล. รายงาน

กองบรรณาธิการ SDNThailand