Download เอกสาร

โครงการรณรงค์ ปี 2564

สื่อรัก ให้พักเหล้า “ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด”

คำกล่าวปฏิญานตน

งดเหล้าเข้าพรรษา

แบบฟอร์ม

ผู้เข้าร่วมโครงการ งดเหล้าเข้าพรรษา

มติคณะรัฐมนตรี

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

แบบประเมิน

พฤติกรรมการดื่มสุรา-แบบ ASSIST

แบบประเมิน

ผู้มีปัญหาการดื่มสุรา-แบบ AUDIT

Teera watcharapranee
head project

เกี่ยวกับ

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา

เรื่องราวคนงดเหล้า

Scroll to Top