การประชุมปฏิบัติการ: การนิเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กจังหวัดน่าน ให้เป็นศูนย์ต้นแบบโครงการปลูกพลังบวก

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานกองทุน สนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑

จัดประชุมปฏิบัติการ: การนิเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กจังหวัดน่าน ให้เป็นศูนย์ต้นแบบโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่)สำหรับเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะกระบวนการนิเทศการศึกษาปฐมวัยและกิจกรรมโครงการปลูกพลังบวกฯ แก่ผู้อำนวยการกองการศึกษาและนักวิชาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยนายกิตติพัทธ์ อานุภาเวนะวัฒน์ ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ และนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานให้โอวาทในพิธีปิดการประชุม

และทีมวิทยากรของโครงการปลูกพลังบวกฯได้แก่นางกอบกมล ทบบัณฑิต ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นายประสาท ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา สนง.เทศบาลเมืองน่าน นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์และนายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต ๑เป็นวิทยากรในการอบรม ผู้เข้าอบรมได้แก่ผู้อำนวยการองการศึกษา และนักวิชาการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด๑๐๐ คน