ปลูกพลังบวก เด็กปฐมวัย

อำเภอโนนสัง จัดกิจกรรม“ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลุกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก “สื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์”

Scroll to Top