(มีคลิป) อำเภอหาดใหญ่ จับมือ สสส. เครือข่ายงดเหล้า ร่วม MOU รณรงค์และขับเคลื่อนกิจกรรม “ งดเหล้าเข้าพรรษาลดปัจจัยเสี่ยง ” ประจำปี 2567


วันที่ 5 มิถุนายน 2567 อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับ สสส. เครือข่ายงดเหล้า และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ MOU รณรงค์และขับเคลื่อนกิจกรรม “ งดเหล้าเข้าพรรษาลดปัจจัยเสี่ยง ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อร่วมรณรงค์ ขับเคลื่อนกิจกรรม “ งดเหล้าเข้าพรรษา ลดปัจจัยเสี่ยง ” โดยร่วมรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ระหว่าง อำเภอหาดใหญ่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะสงฆ์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมเป็นสักขีพยาน มุ่งเน้นความร่วมมือใน 3 ด้าน การบังคับใช้กฎหมาย ด้านการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และงานบุญประเพณีต่าง ๆ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ และด้านการเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ท้องถิ่น และผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

“อำเภอหาดใหญ่ และภาคีเครือข่าย ได้จัดทำโครงการ
งดเหล้าเข้าพรรษา ร่วมถึงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ใน
พื้นที่สาธารณะ ซึ่งหลายภาคส่วนสนใจและอยากเข้า
ร่วมโครงการนี้ เรามีความตั้งใจรณรงค์ห้ามดื่ม ห้ามสูบ
ในสถานที่ราชการ วัด โรงเรียน เพราะฉะนั้นวันนี้ เมื่อ
ผู้นำทำก่อนเป็นแบบอย่าง ให้คนอื่นทำตาม สำหรับใคร
ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ที่อำเภอ ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือองค์ส่วนท้องถิ่นต่างๆ ได้”

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา
นายอำเภอหาดใหญ่

โดยกิจกรรมการ MOU ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการขับเคลื่อน รณรงค์งดการดื่มสุรา และรณรงค์ชวน ช่วย เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า พักตับ ดูแลสุขภาพ ลดปัญหาครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ ทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน และรณรงค์กิจกรรมต่อเนื่องหลังออกพรรษา

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ข่าว / ภาพ : ธนบดี เจริญผล

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง