21 ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานป้องกันปัจจัยเสี่ยง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ายื่นหนังสือเลขาธิการพรรคประชาชาติ หนุน ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


ภาคีเครือข่ายป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ภปค.) โดย นายวันอาฟันดี เจ๊ะสาเหาะ ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาคใต้ตอนล่าง (ภปค.) ได้นำภาคีครือข่าย 21 องค์กรในพื้นที่ จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เข้าพบกับนายซูการ์โน มะทา เลขาธิการพรรคประชาชาติและในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ เพื่อยื่นหนังสือเพื่อยื่นหนังสือปิดผนึก ขอให้สนับสนุน ร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เสนอโดย นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 92,978 คน ซึ่งมีเนื้อหาและเหตุผลในการแก้ไขให้มีมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่รัดกุม เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567 ณ ที่ทำการพรรคประชาชาติ บ้านศรียะลา อ.เมือง จ.ยะลา

โดย นายวันอาฟันดี เจ๊ะสาเหาะ กล่าวว่า สืบเนื่องจากมีผู้ยื่นขอแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 ซึ่งประกาศใช้มายาวนาน 16 ปี โดยผู้ยื่นแก้ไขให้เหตุผลว่า กฎหมายฉบับนี้ล้าหลังไม่ทันยุคสมัย และเป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทางเครือข่ายฯ ในฐานะคนทำงานลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในพื้นที่ มีความห่วงใย หากกฎหมายถูกแก้ไขทำให้อ่อนแอลงและเอื้อต่อกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ จะส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และประชาชน สังคมส่วนรวม จึงจัดให้มีการประชุมและพัฒนาศักยภาพคณะทำงานเฝ้าระวังระดับภาค “ประเด็นให้ข้อมูลสถานการณ์การแก้ไข พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อเครือข่ายและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” (สส.) ขึ้น

โดย นายวันอาฟันดี เจ๊ะสาเหาะ
ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาคใต้ตอนล่าง (ภปค.)

นายวันอาฟันดี เจ๊ะสาเหาะ ระบุด้วยว่า เนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ 12 มีนาคม 2567 มีมติส่ง ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับของรัฐบาล ไปยังวิปรัฐบาลเพื่อนำเข้าพิจารณาตามขั้นตอนของสภาผู้แหนราษฎร์ โดยมีความเห็น 8 ประเด็นต่อการปรับแก้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีนัดหมายในการบรรจุวาระการประชุมเพื่อรับหลักการวาระที่ 1 ร่างพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าวหร้อมกับร่างพ.ร.บ.ฉบับอื่นๆในวันที่ 27 มีนาคม2567 นั้น ภาคีป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ภปค.) ในฐานะภาคประชาชนที่รณรงค์เพื่อหาทางป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความห่วงใยต่อข้อเสนอ 8 ข้อของรัฐบาลต่อการแก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการเพิ่มเวลาขาย เพิ่มสถานที่ขาย/ดื่ม เพิ่มการโฆษณาเพิ่มการส่งเสริมการขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งการทำให้มาตรการต่างๆอ่อนแอลง เสี่ยงต่อการเพิ่มความสูญเสียต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และชีวิตประชาชน ที่สำคัญน่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ผลิตแอลกอฮอล์รายใหญ่และธุรกิจรายใหญ่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการเพิ่มการผูกขาดและเพิ่มความเหลื่อมล้ำในสังคม

ที่สำคัญที่สุด ภาคีเครีอข่ายฯ เห็นว่าการแก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องมีหลักการ 5 เรื่อง ได้แก่ 1.ต้องไม่เอื้อผู้ประกอบการรายใหญ่ 2.ต้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน 3.ต้องไม่เพิ่มการบริโภค 4.ต้องไม่เพิ่มผลกระทบ และ 5. ต้องเพิ่มการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ข่าว : สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์
ภาพ : สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์ / พรรคประชาชาติ Prachachat Party

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง