ม.อ. ผนึกกำลังร่วมกับ สสส. จัดโครงการสื่อสารรณรงค์ ลดปัจจัยเสี่ยงในมหาวิทยาลัยและชุมชน 5 วิทยาเขตภาคใต้


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี พร้อมด้วย นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ รศ. ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ หัวหน้าโครงการฯ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสานพลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รณรงค์และจัดการความรู้ ลดปัจจัยเสี่ยงในมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีประชาชนทั่วไป ผู้แทนชุมชน บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวว่า โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยด้านปัจจัยเสี่ยง อุบัติเหตุ บุหรี่ และแอลกอฮอล์ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้ผู้คนมีสุขภาพดี และส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับคนทุกวัยให้เป็นไปตามค่านิยมหลัก คือ มีความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเป็นหนึ่งเดียวกัน สืบสานปณิธานที่ยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ ด้วยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและสังคมที่สำคัญ


ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1.เวทีรับฟังการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้น โดยบัณฑิตอาสานักจัดการปัจจัยเสี่ยงและทีมจัดการความรู้ ทั้ง 5 วิทยาเขตภาคใต้
2.เวทีรับฟังการนำเสนอกลยุทธ์การสื่อสารและผลิตสื่อรณรงค์ สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย คุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
3.นำเสนอประสบการณ์การทำงานรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน โดย คุณธีระ วัชรปราณี ผู้อำนวยการ สำนักงานเครือข่ายองค์การงดเหล้า (สคล.)
4.บูธกิจกรรม สื่อรณรงค์ ป้องกันด้านปัจจัยเสี่ยง โดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง และเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสงขลา


คุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


คุณธีระ วัชรปราณี
ผู้อำนวยการ สำนักงานเครือข่ายองค์การงดเหล้า (สคล.)

เวทีรับฟังการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้น
โดยบัณฑิตอาสานักจัดการปัจจัยเสี่ยงและทีมจัดการความรู้ ทั้ง 5 วิทยาเขตภาคใต้

บูธกิจกรรม สื่อรณรงค์ ป้องกันด้านปัจจัยเสี่ยง
โดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง และเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสงขลา

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ข่าว : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาพ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ธนบดี เจริญผล

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง