กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน YSDN จังหวัดสตูล


วันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพ แกนนำเยาวชน YSDN จังหวัดสตูล”

กิจกรรมครั้งนี้ เราแบ่งน้องๆ เยาวชน ออกเป็น 2 Level คือ
– Level ที่ 1 รุ่นใหม่ล่าสุด น้องๆ ที่สมัครเข้าร่วมเป็น YSDN SATUN ผ่านระบบรับสมัคร
– Level ที่ 2 น้องๆ YSDN SATUN ซึ่งเป็นแกนนำเยาวชน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก พี่ๆแกนนำชุมชนในพื้นที่ ขับเคลื่อนในชุมชน ได้แก่ ควนโพธิ์ ปากน้ำ ปากบารา เกตรี ฉลุง พิมาน และชุมชนเมือง

โดยมีน้องๆ เยาวชนที่ให้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวมทั้งหมด 40 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความสามารถ อาจารย์ จิณัชญ์ดา วิทยาพันธ์ประชา (อ.ต้า) ที่มาร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ปล่อยพลังบวก และเติมทักษะให้แก่น้องๆ ในช่วงเวลา 2 วันนี้


กิจกรรมวันแรก พัฒนาศักยภาพ “ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง” พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับเด็กและเยาวชน น้องๆ Level 1 ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ติดตั้งไอเท็ม พัฒนาทักษะ ด้านภาวะความเป็นผู้นำ ผ่านกระบวนการต่างๆ ที่สะท้อนเรื่องราวของตัวเอง ศิลปะการแสดง การระดมความคิด สภาวะการเป็นผู้ตาม และสภาวะการเป็นผู้นำ เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย


กิจกรรมวันที่สอง พัฒนาศักยภาพ “ด้านการสื่อสาร” น้องๆ Level 2 ได้ร่วมทำกิจกรรม ติดตั้งไอเท็ม ด้านการสื่อสาร Story Telling การใช้ใจฟังอย่างลึกซึ้ง การพูด การสื่อสารอย่างมีเป้าหมาย ผ่านองค์ประกอบ S M C R ฮีลใจด้วยการฟัง ทักษะการสื่อสาร ผ่านการ์ดเล่าเรื่อง โดยเริ่มจากการเล่าเรื่องตัวเอง เรื่องราวของทุกคนมีคุณค่า ทุกเส้นทางการเดินทางของทุกชีวิต ทุกประสบการณ์ คือ คุณครูที่ดี

จากกิจกรรมในครั้งนี้ พบว่าน้องๆ แกนนำเยาวชน YSDN SATUN ต่างได้รับความรู้และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำและนักสื่อสาร รวมไปถึงการเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น เชื่อมั่นว่าความรู้และทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ และยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูลต่อไป


ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ภาพ : ธนิตา เขียวหอม / ธนบดี เจริญผล
ข่าว : ธนิตา เขียวหอม

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง