เวทีพัฒนาศักยภาพ และวางแผนบูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย พื้นที่จังหวัดยะลา


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดยะลา ร่วมกับทีมงานชมรมคนหัวใจเพชรและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม ” เวทีพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและชมรมคนหัวใจเพชร ” ณ ลานกิจกรรมมัสยิดดารุลอาม่าณ หมู่ที่ 2 บ้านปาแตรายอ ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากชมรมคนหัวใจเพชร ผู้นำศาสนา ผู้นำอสม. และแกนนำครูตาดีกา จำนวนประมาณ 50 คน ในพื้นที่ ทั้ง 7 หมู่บ้าน จาก10 มัสยิดในชุมชน และมีทีมงานภาคีเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกะรอ งานสุขภาพจิตโรงพยาบาลรามัน ผู้รับผิดชอบงานแอลกอฮอล์ยาสูบสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน และศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง มาร่วมพูดคุย ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นายจรูณศักย์ หมาดเท่ง นายอำเภอรามัน

โดย นายจรูณศักย์ หมาดเท่ง นายอำเภอรามัน ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมและได้บรรยาย แนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับดูแลสุขภาพ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ว่ามันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของบุคลากรของสาธารณสุขอย่างเดียวแต่เป็นงานของส่วนรวมที่ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการให้ความรู้ด้านการจัดทำฐานข้อมูลในแต่ละชุมชน

เวทีพัฒนาศักยภาพครั้งนี้ ยังเป็นพื้นที่สำหรับพูดคุยแนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกัน ภายใต้กิจกรรมชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่ ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัดที่มีเห็นร่วมกัน และพยายามผลักดันให้เกิดผลสำเร็จในช่วงปี 67-70 มีดังนี้

1.เครือข่ายเข้มแข็ง ชมรมคนหัวใจเพชรเข้มแข็ง / การทำงานร่วม 4 เสาหลัก / พื้นที่สามารถจัดการตนเอง / ประกาศกติกามัสยิดปลอดบุหรี่ / ร้านค้าปฎิบัติตามกฎหมาย / ฐานข้อมูลชุมชนคนสู้บุหรี่ / ปฎิบัติการชุมชนคนสู้บุหรี่

2.บูรณาการทำงานร่วมภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนงานปลอดบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงร่วมภาคีเครือข่าย / บูรณาการ คน งาน เงิน / ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการต่างๆ

โดยมีแผ่นการดำเนินงานกิจกรรม ดังนี้
แผนการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่ โดยมัสยิดเป็นศูนย์กลางปฏิบัติการ

แผนที่ 1 การสกัดนักสูบหน้าใหม่ (ต้น-กลาง น้ำ)
การขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการให้ความรู้
ขั้นตอนที่ 1 เวทีพัฒนาศักยภาพคณะทำงานชุมชน ที่ประกอบด้วย
1.แกนนำชมรมคนหัวใจเพชร
2.ผู้นำศาสนา/ครู
3.อสม./ฝ่ายปกครอง
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทีมลงพื้นที่ตามโรงเรียนตาดีกา/โรงเรียนประถม/โรงเรียนศาสนา-
ปอเนาะในชุมชน เพื่อคักกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่/รับ
เข้าร่วมเป็นเครือข่าย YSDN
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามตรวจสุขภาพ ตามระยะ ทุกๆ 2 เดือน
ขั้นตอนที่ 4 การจัดค่าย แกนนำเยาวชนรวมลดปัจจัยเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การออกรณรงค์ในชุมชนตามวาระ เทศกาลงานบุญประเพณี
ขั้นตอนที่ 6 การจัดเวทีเชิดชูเกียรติให้นักเรียน และ โรงเรียน
ขั้นตอนที่ 7 การสรุปถอดบทเรียนผลการดำเนินงานครบ 1 ปีเพื่อเป็นการคืนข้อมูลให้
กับชุมชน

แผนที่ 2 การลดจำนวนนักสูบหน้าเก่า (กลาง-ปลายน้ำ)
ซึ่งมีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมจุดเริ่มต้นการลดละเลิกบุหรี่ โดยวาระ
รอมฎอนปลอดบุหรี่
ขั้นตอนที่ 1 เวทีพัฒนาศักยภาพคณะทำงานชุมชน ที่ประกอบด้วย
1.แกนนำชมรมคนหัวใจเพชร
2.ผู้นำศาสนา/ครู
3.อสม./ฝ่ายปกครอง
ขั้นตอนที่ 2 การสรรหาผู้สมัครใจในการลดละเลิกบุหรี่ในชุมชน พร้อมเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 การจัดเวทีปฏิญาณตนโดยเริ่มการขับเคลื่อนกิจกรรมก่อนเดือนรอมฎอน
ขั้นตอนที่ 4 การติดตามตรวจสุขภาพ ตามระยะทุกๆ 2 เดือน
ขั้นตอนที่ 5 การจัดเวทีเชิดชูเกียรติหลังจากร่วมโครงการ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 6 การติดตามผู้เข้าร่วมโครงการฯ และร้านค้าในชุมชนต่อเนื่องทุกๆ 2 เดือน
ขั้นตอนที่ 7 การสรุปถอดบทเรียนผลการดำเนินงานครบ 6 เดือนและเมื่อครบ 1 ปี
เพื่อเป็นการเสริมพลังและคืนข้อมูลให้กับชุมชน


ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ข่าว / ภาพ : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดยะลา

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง