เครือข่ายงดเหล้าร่วมกับภาคีจังหวัดสุราษฎร์จัดวงหารือความร่วมมือเพื่อคน สุราษฎร์ วาระสุขภาพจิต คุณภาพชีวิต และสะพานศรีสุราษฎร์

เครือข่ายงดเหล้า ร่วมกับ ภาคีจังหวัดสุราษฎร์จัดวงหารือความร่วมมือเพื่อคน สุราษฎร์ วาระสุขภาพจิต คุณภาพชีวิต และสะพานศรีสุราษฎร์ (ประเด็นต่อเนื่องจากการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “เราจะข้ามผ่านสะพานศรีสุราษฎร์ เพื่อเดินทางก้าวข้ามปัญหา” ของกลุ่มนักศึกษา มรส. – มอ.สฎ. และ ม.หาดใหญ่ เมื่อ 20 ส.ค.66)

   วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในที่ประชุม หารือความร่วมมือ ภายใต้วาระสุขภาพจิต คุณภาพชีวิต และสะพานศรีสุราษฎร์ โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วม อาทิ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อบต.คลองฉนาก โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ศูนย์สุขภาพจิตวัยรุ่นภาคใต้ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขับขี่ปลอดภัยภาคใต้ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน กลุ่มลานละมุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน (ขสย.) และคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 11
   ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานด้านสาธารณสุข นำเสนอสถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตาย และสุขภาพจิต ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยกระตุ้น ปัจจัยปกป้อง การเฝ้าระวังป้องกัน (ด่านกั้น) ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย
   ที่ประชุมเห็นชอบ 3 แนวทาง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 1.ขอให้ทุกหน่วยสื่อสารข้อมูล ความรู้เชิงบวก เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตาย 2.ด้านสถานที่ สนับสนุนให้เกิดกิจกรรม สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ใต้สะพานศรีสุราษฎร์ทั้งสองฝั่ง ติดกล้องวงจรปิดที่ใช้การได้เฝ้าระวังเหตุ รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ปลอดเหล้าและสารเสพติดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและเปลี่ยนค่านิยมบริเวณสะพานศรีสุราษฎร์ 3.ขอให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนงานด้านการรักษา ที่เป็นหน้าที่หลักของหน่วยงานสาธารณสุข ช่วยทำความเข้าใจสังคมให้เห็นว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นเรื่องปกติ เช่นเดียวกับความเจ็บป่วยทางกาย

Sunset.