อำเภอละอุ่นและภาคีเครือข่าย 17 องค์กรร่วมลงนามเพื่อปกป้องเด็ก-เยาวชนจากเหล้า-บุหรี่และสารเสพติดในจังหวัดระนอง

นายอำเภอละอุ่นร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้น 17 องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อปกป้องเด็ก-เยาวชนจากเหล้า/เบียร์, บุหรี่, กัญชา, น้ำกระท่อม และสารเสพติดอื่นทุกชนิด ในพื้นที่ อ.ละอุ่น จ.ระนอง

ภายใต้สถานการณ์ ณ ปัจจุบัญ ปัญหาด้านเด็ก-เยาวชนที่เกิดจากเหล้า-บุหรี่ และปัจจัยเสี่ยงใหม่ เช่น น้ำกระท่อม 4 x 100 และกัญชา รวมถึงยาเสพติดทุกประเภท ส่งผลให้หลายหน่วยงานในจังหวัดระนอง มีมาตรการป้อมปรามและป้องกันแก้ปัญหา เนื่องจากเป็นปัญหาที่ยิ่งทวีความรุนแรง และส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาสังคมในอนาคต ทั้งนี้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง เป็นอำเภอนำร่องด้านการรณรงค์งดเหล้า-ลดปัจจัยเสี่ยง ภายใต้การดำเนินงานและประสานงานโดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดระนอง โดยได้ประกาศธรรมนูญชุมชน งดเหล้า-ลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ตำบลบางแก้วภายใต้การหนุนเสริมจาก สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. และได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีทำการสุ่มสำรวจพฤติกรรมเด็ก-เยาวชนอายุ 13 – 15 ปี ในอำเภอละอุ่น พบว่า เด็ก-เยาวชนเพศชายช่วงอายุดังกล่าวเคยสูบบุหรี่ 43% เคยสูบกัญชา 31% ดื่มน้ำกระท่อม 26% เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือน 45% และดื่มถี่ทุกสัปดาห์ 3% ส่วนเพศหญิง พบว่า มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่มวลถึง 75% ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทางชุมชนและทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน สร้างภูมิคุ้มกันและจัดสภาพแวดล้อมให้เด็ก-เยาชนมีความเท่าทัน และลดความเสี่ยงต่อการเข้าถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว

ในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง มีการจัดกิจกรรมเพื่อทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปกป้องเด็ก-เยาวชนจากเหล้า/เบียร์, บุหรี่, กัญชา, น้ำกระท่อม และสารเสพติดอื่นทุกชนิด ในพื้นที่ อ.ละอุ่น จ.ระนอง ภายใต้องค์กรหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง 17 องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้:

 1. นายอำเภอละอุ่น
 2. สถานีตำรวจภูธรอำเภอละอุ่น
 3. สถานีตำรวจภูธรตำบลบางแก้ว
 4. ผู้อำนวยการโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
 5. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
 6. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ
 7. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ
 8. นายกเทศมนตรีตำบลละอุ่น
 9. ประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอละอุ่น
 10. หัวหน้าชุดเฝ้าตรวจ ต.ช.ด. ที่ 4105
 11. สาธารณสุขอำเภอละอุ่น
 12. เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดระนอง
 13. ผู้ใหญ่บ้านปากแพรก หมู่ 5 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 14. ผู้ใหญ่บ้านพรุตาโรย หมู่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 15. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดระนอง
 16. สมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง
 17. ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา

ข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นการรวมพลังของหลายหน่วยงานและคนในชุมชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก-เยาวชนจากเหล้า-บุหรี่และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ดังนี้:

 1. องค์กรด้านสถานศึกษาจะมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันและการเท่าทันในการป้องกันเด็ก-เยาวชนจากเหล้า-บุหรี่และปัจจัยเสี่ยงโดยใช้หลักสูตรใน 8 กลุ่มสาระวิชาและกิจกรรมนักเรียน เพื่อสร้างการเข้าใจและการรับรู้ที่ถูกต้องในเรื่องนี้
 2. ร้านค้าและร้านอาหารจะเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการเข้าถึงเหล้า-บุหรี่ของเด็ก-เยาวชน โดยจะยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และติดป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการขายเหล้า-บุหรี่ให้กับเด็ก-เยาวชน
 3. การร่วมกันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้เป็นสถานที่ปลอดภัย เช่น การติดป้ายประชาสัมพันธ์หรือการติดไฟส่องสว่างที่จุดเสี่ยง เพื่อเพิ่มความตระหนักในประชาชน
 4. การร่วมกันเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก-เยาวชนและสังคม โดยการติดตามและสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น
 5. การสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้เด็ก-เยาวชนแสดงความสามารถและพัฒนาทักษะทางด้านต่าง ๆ โดยการสืบสานรากเหง้าภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ของพื้นที่ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาวอำเภอละอุ่น

ดังนั้นทางองค์กรหน่วยงานจึงร่วมมือกันเพื่อปกป้องลูกหลานให้มีศักยภาพ และปลอดภัย รวมถึงเท่าทันปัจจัยเสี่ยงทุกรูปแบบ เพื่อยกระดับ อ.ละอุ่น จ.ระนอง ให้เป็นอำเภอน่าอยู่/ปลอดภัยและมีสุขต่อไป

Sunset.