แกนนำเยาวชน YSDN ภาคใต้ เพิ่มทักษะชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิต “ชาวเล” @ เกาะจำ จังหวัดกระบี่

    เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านเกาะจำ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้นำกลุ่มแกนนำเยาวชน YSDN จากภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง จัดกิจกรรม “YSDN On Tour” เพื่อถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานเยาวชน ลดปัจจัยเสี่ยง ของภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง พร้อมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิต “ชาวเล” ความเป็นอยู่ของชุมชนเกาะจำ โดยบรรยากาศในการจัดกิจกรรมแบบ BACKPACK ADVENTURE เพื่อเพิ่มทักษะชีวิตในการทำกิจกรรมของแกนนำเยาวชน และเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกัน
    นอกจากนนี้มีช่วงของการเสวนา ปัจจัยเสี่ยง ภัยคุกคามต่อเยาวชนในสังคม ณ ปัจจุบัน (กรณีสุราก้าวหน้า) โดยผู้ร่วมเสวนาจะเป็นชาวบ้านและผู้นำชุมชนของบ้านเกาะรวมจำ ทั้งเปิดช่องทางการติดต่อสำหรับเพื่อช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้แกนนำเยาวชนลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนเกาะจำ และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหลังจากลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ในช่วงกิจกรรมภาคค่ำจะมีการแสดงวัฒนธรรมวิถีชาวเล “รำรองเง็ง” ของชุมชนบ้านเกาะจำ ทั้งนี้แกนนำเยาวชนจากภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่างได้ร่วมสนุกกับการแสดงของแม่ๆจากชุมชนบ้านเกาะจำ
    และยังให้แกนนำเยาวชน YSDN ได้ยกระดับตัวเอง โดยใช้วิธีการลงพื้นที่จริง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเล และสำรวจ/สอบถามปัญหาจากปัจจัยเสี่ยงในชุมชนบ้านเกาะจำ เพื่อออกแบบกิจกรรม แล้วนำมาถ่ายทอดความรู้ เรื่องการเท่าทันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่ กระท่อม กัญชา และยาเสพติด) ให้กับกลุ่ม นักเรียนชั้นป.5 - ป.6 และ ม.1 - ม.2 จำนวน 40 คน ของโรงเรียนบ้านเกาะจำ จากการทำกิจกรรมกับน้องๆ กลุ่มแกนนำ YSDN ได้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องๆ อย่างสนุกสนาน
    ดังนั้นการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากแลกเปลี่ยนการทำงานของแกนนำเยาวชน YSDN ภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่างแล้ววนั้น ยังเป็นการเพิ่มทักษะชีวิตและทักษะมวลชนให้กับแกนนำเยาวชน YSDN เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด ในการลดพื้นที่เสี่ยง เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ชุมชน และสังคมต่อไป 

Sunset.