เวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ โดยชุมชน สู่กิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก ปัจจัยเสี่ยง เหล้า – บุหรี่

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินงานการพัฒนากลไกขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมชุมชนในแต่ละพื้นที่ โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการทำงานรวม 35 พื้นที่ ซึ่งครอบคลุมทุกภูมิภาค

วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2566 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีกำหนดการ จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ” การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมสร้างสุข ท่องเที่ยวปลอดภัย ” ณ วิสาหกิจชุมชนเพ็ชรคีรีโฮมสเตย์ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเวทีแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาค ที่มีชุมชนการท่องเที่ยวให้ความสนใจ ทั้งจากภาคใต้ตอนบน ได้แก่ ชุมชนวัฒนธรรมเขาขุนพนม อ.พรหมคีรี (นครศรีฯ) ชุมชนตำบลเวียงสระ (สุราษฎร์ฯ) และ ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ ชุมชนนาข้าวเสีย (ตรัง) ชุมชนตำบลคลอขุด (สตูล) ชุมชนโคกเมือง (สงขลา) และ ชุมชนวัดคูเต่า (สงขลา) โดยมี ชุมชนคีรีวง (นครศรีฯ) ทำหน้าที่ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนะเคล็ดลับความสำเร็จ ทำอย่างไรให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

” . . . เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ” การขับเคลื่อวัฒนธรรมสร้างสุข ท่องเที่ยวปลอดภัย ” มีการมุ่งเน้นในเรื่องของการรื้อฟื้นวิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่นในระดับชุมชน มีการใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนในการขับเคลื่อนงาน วันนี้เราได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งมีชุมชนคนสู้เหล้า ที่ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะ พร้อม ๆ กับการทำท่องเที่ยวชุมชน ดังนั้น เวทีนี้จึงเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทางการทำงานที่ผ่านมา ทำอย่างไรถึงสำเร็จ และ ทำอย่างไรจึงจะยั่งยืน อยากให้ทุกชุมชนได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ . . . “

นางสาวมาลัย มินศรี ผู้จัดการแผนงานวัฒนธรรมสร้างสุข ท่องเที่ยวปลอดภัย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

” . . . ชุมชนคีรีวงนั้น เริ่มต้นทำการท่องเที่ยวมาตั้งแต่ ปี 39 ปัจจุบัน รวมแล้ว 26 ปี
หัวใจสำคัญของการทำท่องเที่ยวชุมชน ที่เรายึดมั่นมาตลอด คือ ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง
มีจุดยืนที่แน่วแน่ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อดี ข้อเสีย
จากชุมชนเองและนักท่องเที่ยว เราใส่ใจการบริการ ความปลอดภัยต้องมาเป็นลำดับแรก
โจรขโมยของ คนเมาทะเลาะวิวาท ส่งเสียงดัง ปัจจุบันมีน้อย เพราะผู้คนในชุมชน
ช่วยกันดูแล เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ชุมชนและที่สำคัญ อย่าเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ให้เหมือนคนอื่น เราต้องเป็นตัวเรา เขาถึงมา นั้นแหละถึงจะเกิดความยั่งยืน . . . “

นางสาวอาจินต์ เพ็ชรวงศ์ วิสาหกิจเพ็ชรคีรี โฮมสเตย์ บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ” การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมสร้างสุข ท่องเที่ยวปลอดภัย ” ในครั้งนี้ถือเป็นการเชื่อมภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของภาคใต้ตอนบน และ ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งถือเป็นโอกาสดี ที่บางชุมชน สามารถยกระดับตัวเอง สู่ชุมชนท่องเที่ยวที่นำเอาวัฒนธรรม วิถีชีวิต มาเป็นกลไกขับเคลื่อนงานควบคู่ไปกับการรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง ซึ่งสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จะมีศูนย์ประสานงานภาคคอยหนุนเสริม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เพื่อสร้างความต่อเนื่อง

อีกทั้ง ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การจัดการ การท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมของชุมชน ทำให้ทางพื้นที่ได้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวขึ้นเพื่อ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนเกิดรายได้จากการท่องเที่ยว รวมถึงการรื้อฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจะถ่ายทอดสู่กลุ่มคนรุ่นหลังอย่างยั่งยืนมากขึ้น

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง

ภาพ / ข่าว : ธนบดี เจริญผล

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง