YSDN สงขลา ปลุกพลัง อาสาวัยใส

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา แกนนำเยาวชน YSDN จังหวัดสงขลา เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันเด็ก “โครงการอาสาวัยใส รู้ทันภัย เหล้า บุหรี่ กัญชา และยาเสพติด” ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โดยมี ท่านรองผู้อำนวยเจริญ จันเนียม เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วม กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายภายใต้หัวข้อ “รู้เท่าทัน บุหรี่ สุรา และกัญชา” โดย คุณชาญวิทูร สุขสว่างไกร ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา การแนะนำเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กลุ่มเยาวชน YSDN สงขลา โดย พี่เน็ตตี้ นางสาวธนิตา เขียวหอม ผู้ประสานงานด้านเด็กและเยาวชน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง

การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ขยะทะเล” โดย คณะนิสิตนักศึกษา สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และกิจกรรมหาดใส ใจสวย ที่ให้น้อง ๆ เยาวชนวัยใสได้ลงมือปฏิบัติ ในการเป็นจิตอาสา และพลเมืองจิตสาธารณะ ณ ริมชายหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา

การจัดโครงการอาสาวัยใส รู้ทันภัย เหล้า บุหรี่ กัญชา ยาเสพติดในครั้งนี้ ได้ผลตอบรับจากน้อง ๆ เด็กและเยาวชนเป็นอย่างดี ทำให้เยาวชนมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งแกนนำเยาวชน YSDN จังหวัดสงขลา ยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากโรงเรียนแจ้งวิทยา

ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนแจ้งวิทยาเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์เปิดพื้นที่ให้แกนนำเยาวชน YSDN สงขลา ได้มาจัดกิจกรรมโครงการดี ๆ ให้กับเด็กและเยาวชน ผู้เป็น อนาคตของประเทศชาติ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาส นี้

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชน และ บุญประเพณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง