จังหวัดสงขลาเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายชาญวิทูร สุขสว่างไกร ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566 นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุม ได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี และยืนไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเนื่องใน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน”ประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนมีการใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างจังหวัด ทำให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนถนนสายต่างๆ เพิ่มจำนวนมากขึ้น และมักเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนสูงกว่าช่วงระยะเวลาปกติ 2-3 เท่า

นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ดังนั้น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดให้เกิดความปลอดภัย รองรับและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 เป็นระยะเวลา 7 วัน ให้สามารถลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนการบาดเจ็บ (admit) และจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งความเสียหายด้านทรัพย์สินของประซาชน หรือนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ใช้รถใช้ถนนลดลงจากสถิติในปีที่ผ่านมา

จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดสงขลา ขึ้น ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา และแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานจากส่วนราชการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มูลนิธิ และอาสาสมัครต่างๆ เครือข่ายต่างๆ มาร่วมประชุม และปฏิบัติงาน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในงานภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม จังหวัดสงขลาได้มีพิธีเปิดศูนย์ฯ

#แจ้งเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชน และ บุญประเพณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง