เวทีติดตามหนุนเสริม ให้กำลังใจ ช่วย ชม เชียร์ บ้านป่าเล จังหวัดพัทลุง

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ.ชุมชนบ้านป่าเล ม.7 ตำบล ควนขนุน อำเภอ เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ประชาคมงดเหล้าจังหวัดพัทลุงร่วมกับเครือข่ายงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง ชมรมคนหัวใจเพชรบ้านป่าเล และภาคีเครือข่าย สสอ.เขาชัยสน รพสต บ้านท่าลาด อบต ควนขนุน โรงเรียนบ้านท่าลาดและแกนนำชุมชน จัดเวทีติดตามหนุนเสริม ให้กำลังใจ ช่วย ชม เชียร์และประชุมพูดคุย ปรึกษาประเด็นการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อหนุนสริมการขับเคลื่อนงานงดเหล้าและการท่องเที่ยวชุมชนปลอดเหล้า

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชน และ บุญประเพณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง