เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำเภอป่าบอน ลงพื้นที่ตรวจเตือน

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพัทลุง และ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน สรรพสามิตจังหวัดพัทลุง ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจเตือนพร้อมให้ความรู้ พรบ.ยาสูบ และ พรบ.แอลกอฮอล์ 51 ซึ่งจาการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้โอกาสรณรงค์สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือ ร้านค้าตระหนักรู้ ให้ความสำคัญต่อกฎหมาย และทำการค้าที่รับผิดชอบต่อสังคม ลดผลกระทบจากภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในสังคม

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชน และ บุญประเพณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง