เยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ รู้ทันภัย เหล้า บุหรี่และสิ่งเสพติด

วันที่28 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนศรัทธาพิทยา หมู่ที่ 4 ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดยะลา ร่วมกับ หน่วยงานภาคีด้านสุขภาพ ได้จัดกิจกรรม เยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ รู้ทัน ป้องกัน ปัญหาแอลกอฮอล์ ยาสูบ และสิ่งเสพติด เนื่องใน วันที่ 20 กันยายน เป็น “วันเยาวชนแห่งชาติ”

ให้ความรู้ด้านโทษภัยของแอลกอฮอล์บุหรี่และยาเสพติด ตลอดจน ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี ด้านการดูแลสุขภาพ และ การเป็นจิตอาสา ช่วยชีวิตผุ้ป่วยฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ การฝึกทักษะทางด้านกีฬา

ในวันนี้ได้มีฐานกิจกรรมดังนี้

1.ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2.ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและสามารถดูแลตัวเอง

เมื่อมีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

3.ให้ความรู้ด้านการกีฬาที่ถูกต้องตามหลักการ

4. รู้ทันภัย เหล้า บุหรี่ และสารเสพติด

เยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ รู้ทัน ป้องกัน ปัญหาแอลกอฮอล์ ยาสูบ และสิ่งเสพติด

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชน และ บุญประเพณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง