พัฒนาศักยภาพคนหัวใจเพชรจังหวัดสตูล ด้านการเขียนโครงการส่งเสริมสุขภาพตำบล

วันที่ 26 – 27 กันยายน 2565 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสตูล ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด และองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง จัดกิจกรรม “เวทีพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนโครงการส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุม สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสตูล เพื่อขับเคลื่อนด้านการลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ ในตำบล โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วย ประชาคมงดเหล้า แกนนำชุมชน คนหัวใจเพชร จากพื้นที่ขับเคลื่อน ประเด็นเหล้า บุหรี่ 4 พื้นที่ ได้แก่ ตำบลพิมาน ตำบลฉลุง ตำบลคลองขุด ตำบลควนกาหลง

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้หนุนเสริมในด้านวิชาการ การวิเคราะห์สภาพชุมชน สภาพปัญหารวมถึงโอกาส แนวทางในการแก้ไขปัญหา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ภายในชุมชน ผ่านเครื่องมือ “ต้นไม้” รวมถึงการวิเคราะห์สภาพทีม เพื่อการพัฒนาทีมทำงานให้เข้มแข็ง ทันต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน

โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข จาก อบต. 4 พื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนกาหลง และ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ผู้รับผิดชอบในประเด็น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ได้ให้ข้อมูล เกี่ยวกับ สถานการณ์ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ รวมถึง สถานการณ์ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ แนะนำแนวทางในการเขียนโครงการ

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชน และ บุญประเพณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง