งดเหล้าตรังร่วมลงนาม MOU มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 26 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมวิทยา ชั้น6 โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ.เมือง จ.ตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน จังหวัดตรัง ร่วมกับ ส่วนราชการและหน่วยงานจังหวัดตรัง

ส่วนราชการจะต้องเป็นต้นแบบให้กับประชาชน
ในการสร้างวินัยจราจร

สวมหมวกนิรภัย และ คาดเข็มขัดนิรภัย
100 เปอร์เซ็นต์

นางไพรัช วัฒนกุล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง กับสถานประกอบการ จำนวน 10 แห่ง ส่วนราชการประจำศาลากลางจังหวัดตรัง และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่เห็นชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับวาระจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่กำหนดให้บริเวณศาลากลางจังหวัดตรัง เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่รถโดยสาร 100 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนภารกิจในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน และอุบัติภัยให้บังเกิดผลสำเร็จในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชน และ บุญประเพณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง