เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดพัทลุงขยับวัดชุมชนท่องเที่ยวปลอดภัย

ประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ ชมรมคนหัวใจเพชรบ้านป่าเล สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย สสอ.เขาชัยสน รพสต บ้านท่าลาด อบต. ควนขนุน โรงเรียนบ้านท่าลาดและแกนนำชุมชน จัดเวทีประชุมขับเคลื่อนวัดและแหล่งท่องเที่ยวปลอดเหล้าปลอดภัย กำกับทิศทาง จัดตั้งคณะกรรมการ และวางแผนการขับเคลื่อนงานเพื่อประชาสัมพันธ์ และการทำประชาคมหมู่บ้าน การสร้างกติกาชุมชน ธรรมนูญชุมชน

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชน และ บุญประเพณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง