เข้าพรรษาปีนี้”ซุปเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์” ที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ YSDN อำเภอพาน จัดทำ Postcard สื่อรักให้พักเหล้า แจกให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพานที่สนใจจำนวน 12 โรงเรียน รวมมากกว่า 2,000 ชิ้น

1.โรงเรียนสันกลางวิทยา 2.โรงเรียนธารทองวิทยา 3.โรงเรียนบ้านป่าบง 4.โรงเรียนป่าแดงงาม 5.โรงเรียนปูแกง 6.โรงเรียนร่องธารวิทยา 7.โรงเรียนเทศบาล1 บ้านเก่า 8.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) 9.โรงเรียนทานตะวันวิทยา 10.โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 11.โรงเรียนสันติวัน 12.โรงเรียนบ้านเหมืองง่า

เพื่อใช้ในการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ให้น้องๆนักเรียนได้ส่งต่อความในใจ เชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง งดเหล้า เข้าพรรษา และการสร้าง“พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน”

เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักในปัญหา ทั้งเกิดความมือร่วมใจกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดพื้นที่ดีและกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน อย่างจริงจัง #ysdnphan #ysdnthailand # แหล่งเรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้า

กองบรรณาธิการ SDNThailand