จังหวัดเชียงราย เข้าพบ นายอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย YSDN เทิง YSDN เวียงชัย โดยการนำของนางกัลยา สังวาล์ทอง โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ฯ อ.เวียงชัย

ได้เข้าพบนายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายเพื่อหารือการขับเคลื่อนงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ผ่านกลไก พชอ.และ พชต.ในประเด็น การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทุกระดับเพิ่มเติม เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนันทั้ง 75 หมู่บ้าน

ทั้งนี้ นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี ให้แนวทางและเชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษาว่า ตามพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติว่า ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ในนามประธานคณะพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเวียงชัย ขอเชิญชวนทุกท่านงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อเป็นซุปเปอร์ ให้กับลูก ให้กับครอบครัว ชุมชนและสังคม สำหรับอำเภอยเวียงชัย จะนำร่องจากหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ช่วยใหญ่บ้าน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ในการหันมารักษาสุขภาพของตนเอง ซึ่งจะนำมาซึ่งการปลอดโรค ห่างไกลโควิด-19 ต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา จงมุ่งมั่นทำความดี และสิ่งดีๆ จะคืนสู่ท่าน ครอบครัว ชุมชน สังคมต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand