YSDN สงขลา ปลุกพลังเยาวชน “ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ” ใน วันเยาวชนแห่งชาติ 2565 เทศบาลนครหาดใหญ่

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง, กลุ่มแกนนำเยาวชน YSDN สงขลา ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. ,ชมรมยุวพุทธ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “เยาวชนคนดีศรีหาดใหญ่” ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ คณะครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ เครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 400 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ และล้นเกล้าฯรัชกาลที่ ๘ สืบเนื่องด้วยวันที่ ๒๐ กันยายนเป็นวันคล้าย วันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองพระองค์ ซึ่งเป็นที่มาของวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนดีเด่นและบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน อันเป็นต้นแบบที่ดีที่เยาวชนควรยึดถือปฏิบัติ และปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองของประเทศชาติ มีจิตอาสา กล้าคิด กล้าแสดงออก และรู้จักพัฒนาตนเองยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการ การมอบรางวัล “เยาวชนคนดีศรีนครหาดใหญ่” และการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ทางศูนย์ภาคฯ ร่วมสนับสนุนกลุ่มแกนนำเยาวชน YSDN สงขลาในการเปิดพื้นที่ สร้างสรรค์ ออกแบบ ฐานกิจกรรม •เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยเหล้า บุหรี่• ประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ,เข็มกลัดทำมือหนึ่งเดียวในโลก ,การให้คำแนะนำเพื่อนช่วยเลิก และ กิจกรรม เกมส์เสริมสร้างประสบการณ์ แก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

#สสส#งดเหล้าใต้ล่าง#Ysdnสงขลา#ชมรมยุวพุทธ#มหาวิทยาลัยหาดใหญ่#วันเยาวชนแห่งชาติ#เทศบาลนครหาดใหญ่#Ysdnthailand#เครือข่ายงดเหล้า

กรุณาติดต่อกองบรรณาธิการ