ข้อมูลบุคคล (เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคตะวันออก) จำนวน 1 รายการ

# ชื่อ ประเภท ที่อยู่
1.นายพูนศักดิ์ พาทีทินเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคตะวันออก50/1 หมู่ 4 ซึ้งบน ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110