# รายการข้อมูล ปี
2562 2563 2564
1.ข้อมูลบุคคล550
คนหัวใจเพชร110
คนหัวใจเพชร220
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนบน100
ประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัด100
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สคล.ภาคใต้ตอนล่าง020
2.ร้านปลอดเหล้า030
ร้านบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม030
3.ชุมชนคนสู้เหล้า060
4.งานบุญปลอดเหล้า081
5.ศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง130